Diamante brute-Procesul Kimberley (legislatie).

Diamante brute-Procesul Kimberley (legislatie).

Document:

Emitent: Guvernul României

Monitorul Oficial nr. 725 din 10/17/2003

In temeiul art. 107 din Constitutie,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Procesul Kimberley

CAPITOLUL I – Scop si definitii

Art. 1.
Prezenta hotarare instituie regimul de certificare si control al importurilor si exporturilor de diamante brute pe teritoriul Romaniei, avand ca scop aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

Art. 2.
(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile au urmatoarele semnificatii:
a) Procesul Kimberley – forumul in cadrul caruia participantii au instituit un sistem international de certificare pentru diamantele brute;
b) sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley – sistemul de certificare internationala negociat in cadrul Procesului Kimberley, asa cum este prevazut in anexa 1;
c) participant – orice stat, organizatie de integrare economica regionala, stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului, precum si teritoriu vamal distinct, care satisface prevederile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, care a notificat presedintia acestui proces si care face parte din lista prevazuta in anexa 2;
d) certificat – documentul eliberat si validat de catre o autoritate competenta a unui participant, care atesta ca un transport/incarcatura de diamante brute satisface exigentele sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;
e) autoritatea competenta – autoritatea desemnata de un participant pentru eliberarea, validarea si controlul certificatelor;
f) diamante conflictuale – diamantele brute, provenite din zone de conflict, asa cum sunt definite in sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley;
g) diamant brut – diamantul neprelucrat, simplu taiat, clivat sau sumar slefuit, inscris in Sistemul armonizat de clasificare, desemnare si codificare a marfurilor, la una dintre pozitiile tarifare vamale 7102.10, 7102.21 sau 7102.31;
h) import – actul de introducere a unui bun material pe teritoriul geografic al unui participant;
i) export – actul de retragere sau de expediere a unui bun material de pe teritoriul geografic al unui participant;
j) incarcatura/transport – unul sau mai multe loturi;
k) lot – unul sau mai multe diamante ambalate impreuna;
l) lot de origine mixta – un lot care contine diamante brute provenite din doua sau mai multe tari de origine;
m) stoc certificat – un stoc de diamante brute, ale carui amplasament, volum si valoare, precum si modificarile care pot fi aduse acestor elemente fac obiectul unui control efectiv din partea unui stat membru;
n) tranzit vamal – tranzitul prevazut la art. 97-100 din Legea 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
(2) Autoritatea romana desemnata pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare autoritatea competenta.

CAPITOLUL II – Regimul de import

Art. 3.
Importul diamantelor brute pe teritoriul Romaniei este permis numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) diamantele brute sunt insotite de un certificat validat de autoritatea competenta a unui participant;
b) diamantele brute sunt pastrate in containere inviolabile, iar sigiliile aplicate cu ocazia exportului de catre acel participant nu sunt rupte;
c) certificatul identifica cu claritate incarcatura.

Art. 4.
(1) Containerele si certificatele insotitoare sunt supuse, impreuna si de indata, verificarii autoritatii nationale competente, in conformitate cu datele ce sunt inscrise in documentele de insotire.
(2) Importatorul este responsabil de buna circulatie a diamantelor brute si de costurile aferente.
(3) Autoritatea competenta, pentru a verifica daca continutul unui container corespunde datelor ce figureaza in certificatul insotitor, poate alege una dintre urmatoarele metode:
a) deschide fiecare container in vederea efectuarii verificarii; sau b) alege prin sondaj unul sau mai multe containere, dupa caz, care trebuie sa fie deschise in scopul unei asemenea verificari, pe baza unei analize de risc sau a unui sistem echivalent, dupa o procedura ce va fi elaborata de autoritatea competenta.

Art. 5.
(1) Atunci cand autoritatea competenta constata ca toate conditiile prevazute la art. 3 sunt indeplinite, confirma certificatul initial si inmaneaza importatorului o copie autentica a acestui certificat confirmat.
(2) Procedura de confirmare urmeaza a se aplica in termen de 10 zile lucratoare de la prezentarea certificatului.
(3) In situatiile in care autoritatea competenta constata ca nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute la art. 3, pune sechestru pe incarcatura si dispune masuri de verificare.
(4) Daca autoritatea competenta, in urma verificarilor efectuate, constata buna-credinta a importatorului sau faptul ca neindeplinirea conditiilor decurge din actiunea altei autoritati in exercitiul functiunii, dispune remedierea deficientelor constatate, iar dupa constatarea remedierii acestora ridica sechestrul si aplica procedura prevazuta la alin. (1).
(5) Autoritatea competenta romana va informa autoritatea competenta a participantului care a eliberat sau a validat certificatul aferent incarcaturii despre faptul ca nu au fost respectate conditiile impuse de reglementari, in termen de o luna de la data constatarii.

Art. 6.
(1) Autoritatea competenta poate certifica stocurile de diamante brute care au fost importate sau care exista pe teritoriul Romaniei inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Dupa aceasta data diamantele brute provenite din stocuri certificate sunt prezumate a fi conforme numai daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3.
(2) In toate celelalte cazuri autoritatea competenta poate elibera o confirmare prin care estimeaza ca diamantele brute sunt conforme conditiilor prevazute la art. 3, numai daca a stabilit ca aceste diamante erau legal prezente pe teritoriul Romaniei incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7.
Prin derogare de la prevederile art. 3, 4 si 5, autoritatea competenta poate autoriza importul de diamante brute, daca importatorul furnizeaza dovezi concludente prin care atesta ca aceste diamante erau destinate importului pe teritoriul Romaniei si ca au fost exportate cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In acest caz autoritatea competenta poate elibera importatorului o confirmare de import, potrivit careia aceste diamante sunt considerate conforme conditiilor prevazute la art. 3.

Art. 8.
Autoritatea competenta pastreaza pe o perioada de 3 ani originalele certificatelor prevazute la art. 3 lit. a), in scopul verificarii lor si pentru a putea raspunde intrebarilor puse in cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

CAPITOLUL III – Regimul de export

Art. 9.
Exportul de diamante brute de pe teritoriul Romaniei este permis numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) diamantele brute sunt insotite de un certificat corespunzator, eliberat si validat de catre autoritatea competenta;
b) diamantele brute sunt pastrate in containere inviolabile si sigilate potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).

Art. 10.
(1) Autoritatea competenta poate elibera unui exportator un certificat numai daca a constatat ca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exportatorul a furnizat probe/dovezi concludente ca diamantele brute pentru care a fost solicitat un certificat au fost importate in mod legal, in conformitate cu art. 3;
b) toate informatiile prezentate in certificat sunt corecte;
c) diamantele brute sunt efectiv destinate sa ajunga pe teritoriul unui alt participant;
d) diamantele brute trebuie sa fie transportate intr-un container inviolabil si sigilat.
(2) Autoritatea competenta valideaza certificatul numai dupa ce a verificat continutul containerului si a constatat ca acesta corespunde datelor inscrise in certificat, iar containerul in care se gasesc diamantele brute a fost sigilat in consecinta, sub responsabilitatea autoritatii competente.
(3) Autoritatea competenta, pentru a verifica daca continutul containerului corespunde datelor ce figureaza in certificatul insotitor, poate alege una dintre metodele prevazute la art. 4 alin. (3).
(4) Autoritatea competenta furnizeaza exportatorului o copie a certificatului pe care l-a validat.
(5) Exportatorul pastreaza toate copiile timp de cel putin 3 ani.
(6) Certificatul este valabil pentru export o perioada de cel mult doua luni de la data eliberarii.
(7) Daca diamantele brute nu sunt exportate in aceasta perioada, certificatul isi pierde valabilitatea si trebuie returnat autoritatii competente care l-a eliberat.

Art. 11.
Daca un exportator face parte dintr-o organizatie a industriei de diamante, enumerata in anexa 3, autoritatea competenta poate accepta in calitate de proba concludenta a unui import legal in Romania o declaratie in acest sens, semnata de exportator. Declaratia trebuie sa cuprinda cel putin informatii care trebuie sa figureze pe o factura, potrivit art. 14 alin. (2) pct. 1 lit. a).

Art. 12.
(1) Daca autoritatea competenta constata ca o incarcatura de diamante brute pentru care s-a cerut un certificat nu indeplineste conditiile enumerate la art. 9, 10 si 11, pune sechestru pe incarcatura si dispune masuri de verificare.
(2) Daca autoritatea competenta, in urma verificarilor efectuate, constata buna-credinta a exportatorului sau ca neindeplinirea conditiilor decurge din actiunea altei autoritati in exercitiul functiunii, dispune remedierea deficientelor, iar dupa constatarea remedierii acestora ridica sechestrul si aplica procedura prevazuta la art. 10.

Art. 13.
Autoritatea competenta pastreaza copiile autentice ale certificatelor eliberate in conditiile prevazute la art. 10, pe o perioada minima de 3 ani, precum si toate informatiile primite de la exportator, pentru justificarea eliberarii si validarii unui certificat si pentru a putea raspunde intrebarilor puse in cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

CAPITOLUL IV – Autoreglementarea industriei

Mina Kimberley

Art. 14.
(1) Organizatiile reprezentand negociatorii de diamante brute, care, in scopul aplicarii sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, au stabilit un sistem de garantie si de autoreglementare a industriei, pot solicita autoritatii competente sa fie admise pe lista prevazuta in anexa 3.
(2) Pentru inscrierea pe aceasta lista, organizatiile mentionate la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sa furnizeze elemente doveditoare, concludente ca au adoptat reguli si reglementari in virtutea carora membrii negociatori de diamante brute care actioneaza ca persoane fizice sau juridice se angajeaza:
a) sa nu vanda decat diamante dobandite din surse legale, in conformitate cu prevederile rezolutiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite si cu sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, si sa garanteze in scris pe factura ce insoteste fiecare vanzare de diamante brute ca, pe baza informatiilor de care acestea dispun si/sau a garantiilor scrise puse la dispozitie de catre furnizorul acestor diamante brute, diamantele respective vandute nu sunt diamante conflictuale;
b) sa se asigure ca fiecare vanzare de diamante brute este insotita de o factura ce include o garantie scrisa ce identifica fara echivoc vanzatorul si cumparatorul, precum si sediile lor sociale, mentionand, daca este cazul, codul fiscal al vanzatorului, cantitatea/greutatea si descrierea marfurilor vandute, valoarea tranzactiei si data livrarii;
c) sa nu cumpere diamante brute de la surse de aprovizionare suspecte sau necunoscute si/sau diamante brute de la persoane neparticipante la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley;
d) sa nu cumpere diamante brute de la o sursa cu privire la care a fost dovedit, prin mijloace legale, ca a incalcat legislatia si reglementarile in vigoare in materia comertului cu diamante conflictuale;
e) sa nu cumpere diamante brute in/sau provenind dintr-o regiune in legatura cu care o autoritate sau o instanta guvernamentala ori un organism pendinte al sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley a lansat un avertisment potrivit caruia diamantele disponibile pentru vanzare provin din acea regiune si sunt diamante conflictuale;
f) sa nu cumpere sau sa vanda cu buna stiinta ori sa ajute alti operatori sa cumpere sau sa vanda diamante conflictuale;
g) sa procedeze astfel incat toti membrii personalului care cumpara sau vand diamante brute in cadrul comertului cu diamante sa fie informati corespunzator asupra rezolutiilor comerciale si reglementarilor guvernamentale care limiteaza comertul cu diamante conflictuale;
h) sa creeze si sa mentina, pe o perioada de cel putin 3 ani, un registru cu facturile primite de la furnizori si cu cele eliberate clientilor;
i) sa angajeze un verificator independent care sa certifice ca registrul a fost creat si tinut corect si ca nu a fost descoperita nici o tranzactie contrara angajamentelor prevazute in prezentul articol si/sau ca toate tranzactiile contrare acestor angajamente au fost notificate corespunzator autoritatii competente;
2. sa furnizeze probe concludente ca au adoptat reguli si reglementari care obliga organizatia la:
a) excluderea tuturor membrilor care se dovedesc, ca urmare a unei anchete corespunzatoare, efectuata de organizatia prevazuta la art. 14 alin. (1), ca au incalcat grav angajamentele sus-mentionate;
b) publicarea unui anunt prin care se informeaza asupra excluderii acelui membru si notificarea in acest sens a autoritatii competente;
c) informarea tuturor membrilor cu privire la prevederile legislative, reglementarile si liniile directoare adoptate in cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley referitoare la diamantele conflictuale si la furnizarea numelor persoanelor fizice sau juridice care au incalcat aceste prevederi legale si reglementari;
3. sa comunice autoritatii competente lista completa a membrilor negociatori de diamante brute, inclusiv numele, adresa, locul de domiciliu si alte informatii, care sa permita evitarea tuturor confuziilor privind identificarea acestora.
(3) Organizatiile vizate prin prezentul articol trebuie sa notifice de indata autoritatii competente toate modificarile referitoare la calitatea de membru intervenite de la solicitarea admiterii pe lista.
(4) Simpla prezenta pe lista a unei organizatii sau a unui membru permite autoritatii competente sa aiba acces la toate informatiile necesare pentru evaluarea functionarii corespunzatoare a sistemului de garantie si de autoreglementare a industriei. Daca circumstantele o justifica, aceasta autoritate poate pretinde garantii suplimentare, ce fac ca organizatiile sa fie in masura sa asigure mentinerea unui sistem credibil.
(5) Daca in momentul cand evalueaza functionarea sistemului autoritatea competenta obtine informatii demne de incredere, conform carora organizatia cu sediul pe teritoriul Romaniei, care figureaza pe lista prevazuta de prezentul articol, sau conform carora un membru al acesteia, stabilit ori rezident in Romania, incalca prevederile prezentului articol, aceasta va dispune o ancheta in aceasta privinta pentru a verifica daca prevederile prezentului articol au fost efectiv incalcate.
(6) Daca pe baza raportului de evaluare sau a altor surse de informatii pertinente autoritatea competenta ajunge la concluzia ca un sistem de garantie si autoreglementare a industriei nu functioneaza corect si ca problema nu a fost tratata intr-o maniera corespunzatoare, adopta masuri corespunzatoare in vederea retragerii acestei organizatii de pe lista prevazuta in anexa 3.
(7) Organizatiile sau membrii lor, vizate de prezentul articol, care functioneaza pe teritoriul unui participant, altul decat Romania, sunt considerate a fi conforme dispozitiilor prezentului articol daca satisfac regulile si reglementarile pe care acel participant le-a stabilit in scopul aplicarii sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

CAPITOLUL V – Tranzitul diamantelor brute pe teritoriul Romaniei

Art. 15.
Prevederile art. 4, 9, 10 si 12 nu se aplica diamantelor brute aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei daca obiectivul tranzitului este clar atestat prin certificatul de insotire, iar containerul de origine in care sunt transportate diamantele brute ori certificatul de insotire eliberat de o autoritate competenta a unui alt participant nu a fost violat sau alterat, in nici un mod, pe teritoriul Romaniei.

CAPITOLUL VI – Dispozitii generale

Art. 16.
(1) Autoritatea competenta tine evidenta la zi a listei prevazute in anexa 2.
(2) Autoritatea competenta poate percepe de la operatorii economici care functioneaza pe piata diamantelor brute a Romaniei o redeventa pentru tiparirea, eliberarea si/sau validarea unui certificat si pentru controlul fizic exercitat in conformitate cu prevederile art. 4 si 12. Valoarea acestei redevente nu poate fi mai mare decat costurile prestatiilor curente in materie realizate de autoritatea competenta.
(3) Autoritatea competenta poate modifica specimenul certificatului in vederea perfectionarii securitatii acestuia, tratamentului si functionalitatii sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, cu conditia ca acesta sa fie comunicat in prealabil Presedintiei Procesului Kimberley.

Art. 17.
(1) Autoritatea competenta reprezinta Romania in cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley si trebuie sa depuna eforturi pentru a asigura aplicarea optima a acestui sistem, in special in cooperare cu ceilalti participanti in acest scop.
(2) Autoritatea competenta participa la schimbul de informatii, in special cu informatii referitoare la comertul international cu diamante brute, si, daca este cazul, coopereaza in activitati de supraveghere si de reglementare a eventualelor diferende.

Art. 18.
(1) Toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati ce au legatura directa sau indirecta cu prevederile art. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 si 15 sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare si sa se conformeze prevederilor prezentei hotarari.
(2) Participarea cu intentie la activitati care au, direct sau indirect, ca efect ocolirea prevederilor prezentei hotarari este interzisa.

Art. 19.
(1) Informatiile dobandite conform prezentei hotarari nu pot fi utilizate decat in scopul pentru care au fost prevazute.
(2) Informatiile de natura confidentiala sau furnizate cu titlu confidential sunt acoperite prin obligatii ale secretului profesional. Acestea nu pot fi divulgate fara autorizarea expresa a persoanei care le-a furnizat.
(3) Comunicarea acestor informatii este permisa cand autoritatea competenta este tinuta sau autorizata, in particular, in cadrul unei actiuni in justitie. Comunicarea trebuie sa tina cont de interesul legitim al persoanei in cauza, in vederea nedivulgarii secretelor comerciale.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul informatiilor cu caracter general facute publice de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, daca aceasta comunicare este compatibila cu scopul pentru care informatiile au fost furnizate in faza initiala, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3).

Art. 20.
Respectarea prevederilor prezentei hotarari nu indreptateste persoanele fizice sau juridice sa deroge de la obligatia respectarii, partiale sau totale, a celorlalte prevederi legale in vigoare.

CAPITOLUL VII – Contraventii si sanctiuni

Art. 21.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 3, ale art. 4 alin. (1) si (2), ale art. 10 alin. (5) si (7) si ale art. 18 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 250.000.000 lei la 500.000.000 lei si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul anume imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 22.
Contraventiilor prevazute la art. 21 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 23.
In aplicarea prevederilor prezentei hotarari autoritatea competenta poate elabora proceduri, in conditiile reglementate prin actul sau de organizare si functionare.

Art. 24.
Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 25.
Prevederile prezentei hotarari se aplica pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, urmand ca ulterior sa devina direct aplicabile reglementarile europene in domeniu.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s